Yöntem ve Program


 

YAŞAM FEEDBACK İLE BAŞLAR

 

 

1-İnsan yaşama öğrenmekle başlar. Yeni doğan bebek duyum organlarının elverdiği ölçüde ilk iş olarak nerede  olduğunu öğrenmeye, anlamaya çalışır. Buradaki öğrenme, anlama ile birlikte feedback olayı da başlamıştır. İlkin duyum organları etkinleşir ardından doğduğu fizik çevreyi tanımaya çalışır. Sonra, gelen uyarımlara göre olumlu ya da olumsuz tepki verir.  [(Uyarım - yanıt - tepki)= Feedback] Yaşamın ilk adımıyla oluşan feedback insanı tüm yaşamı boyunca belirler, yönlendirir.

Eğitimimize feedback düzenlemesi ile başlamamızın temel nedeni budur. Her çocuk ya da gencin, gönderdiği her uyarana karşılık alacağı yanıta vereceği tepkinin türü, onun kişiliğini yaşamı boyunca belirleyecektir. Her bireyin kendi öznel feedback sistemi aynı zamanda zihinsel ve duygusal zekasıdır. Çünkü zekanın bir tanımı da uyaranlara ilişkili/doğru tepki verebilmektir. Başarının temelinde doğru ve sağlıklı tepkiler vardır. Hangimiz her zaman doğru tepkiler verebiliyoruz? Veremediğimiz için  yaşamımız “keşke”lerle doludur.

 

2- Hızlı ezberleme, hızlı öğrenme, tam anlama ancak uyanık, tam çalışan bir zihin ve etkin bir

bilişsel süreçle olanaklıdır ve bu süreç hızlı, verimli okumayla başlar. Hızlı okumayı ezberleme, öğrenme ve anlama izler. Klasik eğitimciler ezberlemenin kötü olduğunu, ezberlenen konunun kısa zamanda unutulduğunu söylerler. Doğrudur ama zaten ezber tek başına bir öğrenme yöntemi değildir. Her öğrenme ezber ile başlar ve ezberin olmadığı hiçbir öğrenme olayı yoktur. Ezberle başlayan süreç pekiştirme ile verilerin ana belleğe aktarılmasıyla kalıcı öğrenme oluşturulur. Bu bakımdan hızlı ezberleme programımızda önemli bir konu başlığıdır.

İnsan retinasının en verimli biçimde sözcük görme/saptama/alma hızının, başka bir deyişle verimli okuma hızının dakikada en fazla 500 sözcük olduğu düşünülür. Dolayısıyla insanın %100 anlayarak ulaşacağı en büyük hız 500 sözcük/dakikadır. Bunun üzeri ancak göz gezdirmedir. Bazılarınca söylenen dakikada bin ya da iki bin sözcük okuma inandırıcı değildir.

Gerçekte her bireyin algılama hızı, türü, niteliği ötekinden çok farklıdır ve o bireye özgüdür. Nasıl her insanın parmak izi, dil izi, beyin dalga boyları öteki bireylerden farklı ve eşsiz ise öğrenme türü, ritmi, biçimi de ötekilerden farklıdır. Buna karşın bu alanda uygulanan eğitim ve öğretimin genel çizgiler ölçeğinde hazır ya da kalıp programları vardır ve bunlar her bireye, değiştirmeden uygulanmaktadır.

Hiçbir eğitim programı yalnızca tek teknik ayrıntıda yoğunlaşmamalıdır. Her öğrenme konusu onu tamamlayacak bilişsel etmenler gereksinir. Örneğin hızlı okuma ancak tam uyarılmış bilişsel olanakların: etkin algılama, etkin bellek, etkin uslamlama sistemlerinin desteğinde gerçekleşir. Birçok hızlı okuma kursunun yaptığı gibi yalnızca blok okuma ile hızlı okunmaz. Bundan ve kalıp program uygulamadan dolayı da birçoğu başarısızdır. Eğitimbiliminin ilk kurallarından biri hazır bulunmuşluktur. Her yaşın, her öğretim programının farklı hazır bulunmuşluk zamanları, farklı bilişsel düzeyleri vardır. Dolayısıyla bu olgunun gerekleri gerçekleştirilmeden çalışmaya geçilmemelidir.

Dolayısıyla işe önce zihinsel tanıma, bilişsel özgeçmişle başlanmaktadır. Çünkü sorun yalnızca bir teknikler sorunu değil aynı zamanda beynin çalışma, işlev, algılama biçimindeki değişiklikler, ardışık ilişkiler, iç içelikler sorunudur. Bu nedenlerden dolayı BİLİŞİM OKULU yalnızca hızlı okuma ya da kişisel gelişim kursu değil bir bilişsel gelişim kuruluşudur. Temel yöntem akıl ve bilginin yönetimidir.

 

3- Bellek, ardışık düşünme, muhakeme (uslamlama, çıkarım), akıl yürütme, yorumlama, değerlendirme, karar verme, düşünce ağı (network) oluşturma vb. etkinlikler; korteksin genelde aynı anda yürüttüğü bilişsel işlemlerdir ve bilişsel olayı oluşturan farklı ama birbirlerine işlevsel bağlılıkları olan olgulardır. Bir düşünme eyleminde bu saydıklarımızdan en az birkaçı etkindir. Bu bakımdan prugramımızın genel ilkeleri şöyledir:

3.1- Bellek nedir, türleri ve olanakları nelerdir? Nasıl geliştirilir?

3.2- Ardışık/izleşik, eş zamanlı (senkronize), eş güdümlü (koordine) ve örgün düşünme nedir ve nasıl sistemleştirilir?

3.2- Muhakeme, kıyas, çıkarım nedir, nasıl yapılır?

3.3- Akıl yürütme, yorumlama, değerlendirme nedir, nasıl oluşturulur?

3.4- Karar verme nedir, ne değildir, kararsızlığın nedeni ve sonuçları.

3.5- Tek değerli mantık ilkeleri nelerdir?

3.6- Mantık ilkelerini hangi ölçüde ve doğrultuda kullanıyoruz ya da kullanmıyoruz?

3.7- Çok değerli mantık (Fuzzy Logic) nedir ve  yaşamımızdaki uygulamaları

3.8- Mantık davranışlarımızı, yargılarımızı nasıl etkiliyor?

3.9- Düşünce ağımızı (bilişsel network) nasıl oluşturuyor, nasıl işletiyoruz?

3.10- Etik, estetik ve epistemolojik yargılarımızın davranışlarımızı, kararlarımızı etkimesi.

3.11- Olaylar karşısında hangi tepkiyi neden ve nasıl veririz.

3.12- Geleceği tasarlayan bir varlık olarak,

3.13- Doğayı ve kendini üreten varlık olarak,

3.14- Güldürü üreten insan olarak,

3.15- Bireysel, toplumsal, ekonomik vb. değerler üreten insan olarak neler yapabiliriz

Tüm bu sayılanlar çalışmalarımızın bilişsel dizgesini oluştur.

 

Bilişsel gelişim insanı kültür üreten bir varlık olarak ele alır. Bu yönüyle insan tüm canlılardan farklı bir var oluş biçimine sahiptir. Bu var oluş biçimi yukarıda sayılan bilişsel oluşumların bir yumağıdır. İnsana yöneltilen her eğitim ya da öğretim programı bu zeminde yapılanmalıdır. İnsanlarımızın zaman zaman bilişsel eksiklik duymaları bu holografik, tümel programların tam olarak uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Kişisel gelişim programları farklı bir boyuttur ve bilişselden çok psikososyaldır. Bilişsel gelişim beynin işletim sistemidir, kişisel gelişim değerler sistemidir. İnsana farklı yönden yaklaşan tutumlardır.

 

HIZLI OKUMA MERKEZİ'nin programı bilişsel yetiler üzerine temellenen çalışmalardır. Genel taslak olarak:

1- Bireyin algılama, feedback durumu saptanarak başlanır.

2- Algı rehabilitasyonundan sonraki adım okuma - hızlı okuma – hızlı ezberleme - öğrenme-anlama - anlananı aktarmadır

3- Üçüncü adım düşünce ağı (network) oluşturma, çalıştırma. Çok yönlü düşünme, olasılık tahminleri, sanal tasarımlar, sanal atılımlar, sanal girişim…

4- Uslamlama, çıkarım, doğru akıl yürütme.

5- Bilişsel empati. Kurgulama, uygulama.

6- Problem bulma, çözüm yolları

    a) Varsayımlar ( olası öncüller )

    b) Varsayımları denetleme, eleme.

    c) Doğrulanmış var sayımı tekrar denetleme.  

    d) Doğruluğu kanıtlanmış varsayımda karar verme.

    e) Bu karar üzerinden yeni değerler, yeni davranışlar üretme.

7- Bu temel üzerinde yapılanacak bilgi yönetimi.

 

Yukarıda belirtildiği gibi bireylerin bilişsel yetileri   farklılıklar gösterir. Eğitimimiz özetlenen çerçeve içinde her bireyin gereksinimlerine göre saptanacak programların uygulanması ve birebir dersler biçimindedir. Süresi ve dönüşümü karşılıklı konuşma ile saptanacaktır.

 Ayrıntılı bilgi iletişim sayfasındaki elektronik  posta adresi ya da telefondan alınabilir.

ANASAYFA | ÖLÇME DEĞERLENDİRME | YÖNTEM VE PROGRAM | MAKALELER | HAKKIMIZDA | İLETİŞİM

Copyright © 2008 Hızlı Okuma Merkezi - Tüm hakkı saklıdır. Site içerisinde yer alan yazınsal ve görsel hiçbir içerik izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Hızlı Okuma Merkezi
Tel : 0505 41 0 41 51

e-mail: hizliokumamerkezi@gmail.com | ileti@hizli-okuma.com

Tasarım : Aykut Önen

Toplam Ziyaretçi Sayısı